ความเป็นมา

เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) โดยใช้บริการเครือข่ายจากผู้ให้บริการเครือข่ายหลัก ๓ เครือข่ายประกอบด้วย

(๑) เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นเครือข่ายแกนหลักของเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อของการศึกษาทั้งระบบ โดยการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สำหรับเครือข่ายแกนหลัก (Backbone) รวมถึงขยายการให้บริการเชื่อมต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนต่างๆ โดยมีสถานะเครือข่ายแกนหลักในปัจจุบัน โดยมีโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ แห่ง

(๒) เครือข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้บริการโรงเรียน จำนวน ๑๙,๙๒๕ โรง

(๓) เครือข่ายของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้บริการโรงเรียน จำนวน ๙๙๗ โรง

ภาพ การทำงานของเครือข่าย MOE Net เครือข่าย UniNet เครือข่าย OBEC Net  ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

ภาพ การทำงานของเครือข่าย MOE Net เครือข่าย UniNet เครือข่าย OBEC Net
ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้ง OBEC Gateway เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารเครือข่าย ณ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร เอกมัย ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง ๓ รายจะต้องออกแบบการเชื่อมต่อจากสถานศึกษามายัง OBEC Gateway ในลักษณะของ Virtual Private Network ทำให้เกิดการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ากับ เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) ที่ระดับ Access Layers จำนวนมาก

เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์