ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

วันที่ 1 วันจันทร์

เวลารายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.• แนะนำระบบเครือข่าย (Networking System Overview)
• ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
• ชนิดของเครือข่าย (Type of Networks)
• รูปแบบของระบบเครือข่าย (Network Topology)
• อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย (Network Devices)
• OSI and TCP/IP Protocol Fundamental
• พื้นฐานด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Internetworking Fundamental)
• ระบบหมายเลขไอพี (IP Addressing) Version 4, 6 (Demo)
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น.• การทำ Classless Inter-Domain Routing
• การทำ Variable Length Subnet Masks (VLSMs)
• การทำ Subnet (Sub Netting) (LAB Subnet)
• สายสื่อสารสัญญาณ (Network Cabling)
• ติดตั้งสายสัญญาณระบบ LAN แบบ UTP และแบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
• แนะนำโปรแกรม Packet Tracert และอุปกรณ์เครือข่ายในห้องปฏิบัติการ
• Basic Configuration on Router CISCO (LAB 1.5.2)

วันที่ 2 วันอังคาร

เวลารายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.• Routing Protocol and Concepts
• Static route
• Basic Static Route Configuration (LAB 2.8.1)
• Dynamic route
• Distance vector and Link state
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น.• Basic RIP Configuration (Lab 7.5.1)
• Routing table
• Verify routing and Troubleshooting

วันที่ 3 วันพุธ

เวลารายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.• Basic Switch Concepts and Configuration
• LAN Design (The Hierarchical Network Model)
• Virtual LAN (VLAN)
• VLAN LAB (LAB 3.3.4)
• Virtual Trunking Protocol (VTP)
• Spanning tree Protocol (STP)
• Inter-VLAN Routing (LAB 6.4.1)
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น.• Inter-VLAN Routing (LAB 6.4.1) (ต่อ)
• Basic Wireless Concepts and Configuration
• มาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย
• การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายไร้สาย
• ทฤษฎีคลื่นวิทยุและการนำไปใช้งาน
• เทคนิคการออกแบบและวางระบบเครือข่ายไร้สาย
• การสร้างระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน เหมือนกับระบบที่ใช้อยู่จริง (OBEC Net)

วันที่ 4 วันพฤหัสบดี

เวลารายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.• สถาปัตยกรรมแบบไคลเอน/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture) โปรแกรมประยุกต์ด้านเครือข่าย (Network Applications)
• ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System)
• ระบบแจกไอพีแอดเดรสและกำหนดค่าต่างๆ ให้กับเครื่องลูกข่ายในองค์กร (DHCP)
• Network Address Translate (NAT)
• การสร้างระบบเครือข่ายสำหรับโรงเรียน เหมือนกับระบบที่ใช้อยู่จริง (OBEC Net) (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น.• การดูแลรักษาเครือข่ายเบื้องต้น (Network Management and Troubleshooting)
• ระบบ Monitoring Network Cacti (LAB)
• การสร้าง Graph และการกำหนด Graph Tree
• การใช้งาน plugin realtime
• การใช้งาน plugin monitor

วันที่ 5 วันศุกร์

เวลารายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 12.00 น.• ทำแบบทดสอบหลังเรียน
• พิธีมอบเกียรติบัตร
• แนวทางการแก้ไขปัญหาการเชื่อมเครือข่าย NEDNET
12.00 – 13.00 น.พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น.• การแก้ไขปัญหาเครือข่ายสำหรับโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ